P E R S B E R I C H T : Niet nakomen “vrijwillige afspraken” tussen België en Nederland ivm vliegtuigoverlast boven zuidelijk Zuid-Limburg (Eijsden) nu vastgelegd op 4800 keer per jaar !

P E R S B E R I C H T

In het het onlangs gepubliceerde (publiek gemaakte) NLR-rapport (zie bijlage), is te lezen dat er gemiddeld “maar” 13 vluchten per dag over zuidelijk Zuid-Limburg zouden vliegen. Aangezien ik daar zeer grote vraagtekens bij had heb ik vragen gesteld aan de NLR hierover. Het antwoord van de NLR (onderaan dit persbericht te vinden) geeft aan dat een gemiddelde van 13 vluchten per dag van Liège airport over zuidelijk Zuid-Limburg maar een afspiegeling zijn van de totale(!) vliegtuigoverlast boven ZZL.
Op jaarbasis kom je namelijk uit op 13 keer per dag maal 365,25 dagen per jaar = gemiddeld 4748 passages per jaar en 396 passages gemiddeld per maand. Dat is een zeer zorgwekkend aantal. Maar… Dáárbij komt dan nog de overlast van vliegtuigen die vlak tegen of precies óp de NL/B grens vliegen, zoals de tweede afbeelding van de NLR laat zien . Ook deze grensoverschrijdende vliegtuigoverlast in de vorm van lawaai, fijnstof en uitlaatgassen dient te worden opgeteld bij het door de NLR geconstateerde overtredingen. Vliegtuigoverlast stopt namelijk niet aan de Belgisch-Nederlandse landsgrens. Daarbij komt nog dat deze vliegtuigoverlast 24/7 speelt. Zie hiervoor de waaier in afbeelding twee.
Een kleine 4800 keer per jaar dus dat Skeyes zich niet houdt aan de vrijwillige(!) afspraken die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met Skeyes, de Belgische luchtverkeersleiding en Liège airport gemaakt heeft om alleen in “noodgevallen” boven zuidelijk Zuid-Limburg te vliegen.  Een schandelijk misbruik dus van het stukje Nederlands luchtruim boven ZZL dat in 2013 mogelijk gemaakt door een foutje van het toenmalige ministerie van I en M toen dit stukje grond werd “weggegeven” aan de Belgische luchtverkeersleiding.  Ondertussen gebeurd er niets met de door minister van Nieuwenhuizen beloofde NL/B expertgroep.  Het NL gedeelte is zeer onlangs pas voor de eerste keer bij elkaar geweest maar het overleg met de Belgische experts moet nog steeds plaatsvinden., naar verluid “ergens” in januari.( zie ook :   https://www.limburger.nl/cnt/dmf20191205_00136001/experts-voor-aanpak-overlast-vliegtuigen-uit-luik-boven-eijsden-zijn-na-drie-maanden-nog-niet-bij-elkaar-geweest )
Ook gebeurd er niets met een door de Tweede kamer breed gedragen motie over dit onderwerp die oproept om dit dossier met spoed “op te lossen”.E.e.a. heeft onlangs geleid tot vragen van Tweede Kamerlid van Raan : “Overlast van vliegveld Luik-Bierset en het uitblijven van concrete actie ondanks een aangenomen motie ( https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2019Z24420&did=2019D50393 ) 
Dit voortslepende dossier dat begon in 2013 gaat in april 2020 zijn zesde jaar in. Gedurende die tijd staat het dossier bol van de toezeggingen en vrijwillige afspraken tussen allerlei partijen zonder ook maar enig concreet resultaat opgeleverd te hebben. Het bewijs is er nu: 4800 keer per jaar vliegt Liège airport op aanwijzing van de Belgische luchtverkeersleiding over zuidelijk Zuid-Limburg en daar lijkt met de huidige inzet van nationale en lokale regeringen, ministeries en luchtverkeersleidingen wellicht nooit meer verandering meer in te komen. Wellicht is dát ook wel de bedoeling?!
In 2013 zei een vertegenwoordiger van Maastricht-Aachen Airport die, samen met een vertegenwoordiger van de provincie Limburg de plotselinge onaangekondigde luchtgebiedswijziging  kwam toelichten in de Eijsdens-Margratense gemeenteraad al: “U bent opgeofferd” …
Zouden zijn woorden dan toch gewoon waar zijn geweest?

Rob Hoenen #Luchtverkeerslijder te Eijsden

Figuur 1 en 2 resp. over zuidelijk Zuid-Limburg en tegen de landsgrens

Antwoord NLR op vragen Rob Hoenen inzake vliegverkeer boven zuidelijk Zuid-Limburg:

Studieopzet
In opdracht van de luchthaven Maastricht-Aachen Airport heeft NLR tellingen van vliegtuigpassages boven Zuid-Limburg gemaakt om zo inzichtelijk te maken hoeveel passages er plaats vinden en waar deze vluchten vandaan komen of naartoe gaan. In de studie is voor alle gemeentes in Zuid-Limburg het vliegverkeer binnen de gemeentegrenzen geteld. Het maakt daarbij niet uit of het luchtruim door LVNL of door Skeyes beheerd wordt. Een vlucht die de gemeente verlaat en enige tijd later weer binnen vliegt wordt geteld als twee passages. Het aantal passages direct boven uw gemeente varieert per maand, maar ligt volgens onze tellingen gemiddeld op 13 passages per dagEijsden-MargratenSpecifiek voor Eijsden-Margraten is er een behoorlijk aantal Luik-vluchten dat dichtbij de gemeente komt, maar het luchtruim boven de gemeente niet binnen vliegt. Deze worden volgens de opzet van de studie dan ook niet mee geteld, maar kunnen wel als hinderlijk worden ervaren. Onderstaande twee figuren illustreren de situatie. De figuren laten, voor een willekeurig gekozen maand, zien welke vluchten wel (linker figuur) of niet (rechter figuur) over de gemeente Eijsden-Margraten vliegen. Voor de tellingen van vliegtuigpassages over Eijsden zijn wij uitgegaan van de gemeentegrens van de gemeente Eijsden-Margraten; in onderstaande figuren is de gehanteerde grens weergegeven. 

Afsluitend
De tellingen zijn gebaseerd op vliegbanen, gereconstrueerd uit radarregistraties. Het resultaat, zoals weergegeven in de rapportage, laat zien dat ruim 4500 passages van Luik-vluchten over Eijsden-Margraten zijn waargenomen. Zoals uit de rechter figuur blijkt zijn er daarnaast een groot aantal vluchten die net langs de gemeente vliegen. Ook deze, op korte afstand passerende vliegtuigen kunnen worden waargenomen, en kunnen als hinderlijk ervaren worden. Hierdoor is een verschil tussen de tellingen en uw beleving te verklaren. Hopelijk zijn uw vragen hiermee voldoende beantwoord. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen. 
Vriendelijke groet,Henk Veerbeek (NLR)

Rapport NLR: https://www.jezultermaarwonen.nl/documents/vliegtuigoverlast/NLR%20Luchtverkeer%20boven%20Zuid-Limburg%20V3.pdf